onsdag 8 oktober 2014

Brev till Alice!

Många är vi som i dagarna kontaktar Sveriges nya kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i angelägna kultur- och konstnärspolitiska frågor. Självklart även KLYS, som representerar stora delar av det professionella kulturlivet i Sverige.

I vårt brev till Alice idag understryker vi kulturens roll för demokratins utveckling. Det är vår övertygelse att demokratin behöver ett starkt och självständigt professionellt kulturliv, och att ett sådant förutsätter en stark och självständig konstnärlig yrkeskår, med goda villkor.

KLYS ber i brevet om att få träffa Alice för att lyfta våra viktigaste frågor och för att presentera vårt kulturpolitiska program för delaktighet, jobb och trygghet i kulturen. Programmets förslag handlar bl a om hur vi genom kulturen stärker demokratin. Förslagen lägger grunden för hållbarhet inom kulturen och därmed för hållbarhet i samhället i stort.

I programmet konstaterar KLYS att kulturen inte är ett medel utan ett mål i sig. Vår vision är ett Sverige där hela samhället genomsyras av konst och kultur. Vi vill se ett kultursamhälle som kan erbjuda alla medborgare tillgång till mångfald, kvalitet och nyskapande när det gäller konst och kultur oavsett var i landet man bor och oberoende av ekonomiska möjligheter. En vital kultur är beroende av att ständigt blandas med och stötas mot nya, äldre och helt oväntade former av konstnärliga uttryck.

För att förverkliga ett samhälle där så många som möjligt kan ta del av ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud, samtidigt som jobb och trygghet skapas inom kultursektorn, krävs en politik med tydligt fokus på kulturskaparnas villkor, den konstnärliga friheten, kulturen på nätet samt kulturens finansiering.

Till Alice säger vi därför: Om du menar allvar med att främja demokratin och skapa hållbarhet inom kulturen,
1        
      - bygg ut den kulturella infrastrukturen för professionella kulturskapare i syfte att främja konstnärligt skapande och öka människors delaktighet i konsten och kulturen

2       - modernisera trygghets- och skattesystemen och anpassa dem till konstnärlig verksamhet. Höj också kompetensen hos myndigheter och offentliga organ på nationell, regional och lokal nivå angående kulturskapares villkor.

3       - stärk avtalsställningen för kulturskapare, och ge deras organisationer lagstadgad rätt att förhandla kollektivt om upphovsrätt på sina respektive konstområden.

4       - ta ett tydligt offentligt ansvar och utverka ett rejält ekonomiskt tillskott för att långsiktigt kvalitetssäkra den kulturella infrastrukturen och de professionella kulturskaparnas delaktighet i samverkansmodellen.

5       - försvara den konstnärliga friheten högt och tydligt genom att främja en stark yttrandefrihet och genom att se till att principen om armlängds avstånd används i både   offentlig och privat anslagsgivning, inom alla konstområden såväl på nationell, regional som lokal nivå.

6      -  utveckla kulturpolitiska strategier på nätet och främja legala digitala tjänster som erbjuder mångfald, bredd och kvalitet.

7       - utöka kraftfullt den offentliga kulturbudgeten och modernisera systemen för anslag, som garanterar att kulturen inte halkar efter kostnads- och löneutvecklingen i samhället.

Goda villkor för kulturskapare är en förutsättning för verklig demokrati!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar